HV-02-053 - Mọi người vẫn ở phía sau hỗ trợ em.

Mọi người vẫn ở phía sau hỗ trợ em.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu điểm Đỡ gốc của nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno trên sân mình nhỏ hơn hoặc bằng 3, được phép chọn 1 quân "Sawamura Daichi" hoặc "Nishinoya Yu" ở Ý Chí của nhân vật Đỡ Bóng, +1 điểm Đỡ cho quân đó rồi đưa nó trở lại khu vực Đỡ Bóng.

Mô tả