HV-02-059 - Mọi người cố lên nhé.

Mọi người cố lên nhé.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép thu hồi lên tay 2 Ý Chí của 1 nhân vật trên sân mình.

Mô tả