HV-01-052 - Mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại… tiến thêm một bước.

Mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại… tiến thêm một bước.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Normal
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu trên tay còn từ 3 quân cờ trở xuống, được phép rút thêm 1 quân nữa.

Mô tả