HV-02-050 - Mỗi khi cậu ta xuất hiện trước mắt, tôi lại thấy phấn khích vô cùng.

Mỗi khi cậu ta xuất hiện trước mắt, tôi lại thấy phấn khích vô cùng.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho 1 quân "Hinata Shoyo" hoặc "Inuoka So" trên sân mình và thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Hinata Shoyo" hoặc "Inuoka So" từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó, không được sử dụng quân Hành Động ở lượt này nữa.

Mô tả