HV-04-044 - Mình sẽ chứng minh rằng bản thân cũng có thể chiến đấu!!!

Mình sẽ chứng minh rằng bản thân cũng có thể chiến đấu!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
GiaoRút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, trên sân mình, được phép chọn 1 quân "Yamaguchi Tadashi" ở khu vực Loại Bỏ rồi đưa nó trở lại khu vực Giao Bóng.

Mô tả