HV-07-024 - Minamida Taishi

Minamida Taishi
Đội bóng Kakugawa Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Normal
Năng lực

Mô tả

Đỡ bóng giao là nhiệm vụ của bọn mình!