HV-08-044 - Mạnh quá…!!!

Mạnh quá…!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép đặt 1 quân Nhân Vật từ trên tay vào Ý Chí của nhân vật ở khu vực bất kỳ trên sân mình để thu hồi lên tay 1 Ý Chí của quân Nhân Vật này.

Mô tả

Mạnh quá…!!!