HV-06-047 - Lên xe đi!

Lên xe đi!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờSấm
3 : Nếu trên sân mình có nhân vật trường Karasuno với 3 Ý Chí trở lên, thu hồi lên tay tối đa 2 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả