HVP-014 - LỄ HỘI ÁNH SÁNG SAU GIỜ TẬP / TRƯỜNG AOBAJOSAI

LỄ HỘI ÁNH SÁNG SAU GIỜ TẬP / TRƯỜNG AOBAJOSAI
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Aobajosai trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí của 1 nhân vật Đỡ Bóng để thu hồi lên tay quân này từ khu vực Hành Động. Sau đó, không được sử dụng quân "Lễ hội ánh sáng sau giờ tập / Trường Aobajosai" ở lượt này nữa.

Mô tả