HV-04-045 - Lần sau chúng tôi vẫn sẽ giành lấy cơ hội để chiến đấu!!

Lần sau chúng tôi vẫn sẽ giành lấy cơ hội để chiến đấu!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả