HV-04-042 - Làm tốt lắm.

Làm tốt lắm.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, trên sân mình, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio" và nhân vật Đập Bóng là "Hinata Shoyo", được phép khen "Hinata Shoyo" để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả