HVP-016 - Làm một ván trước giờ tập bóng

Làm một ván trước giờ tập bóng
Đội bóng Aobajosai Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Promo
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Aobajosai trên sân mình. Sau đó được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ

Mô tả