HV-04-041 - Là cách chúng ta chiến thắng trận đấu trước mắt.

Là cách chúng ta chiến thắng trận đấu trước mắt.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chuyền
+1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật C2 từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả