HV-02-025 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
1
0
2
Ultra
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi xuất hiện nhân vật Đập Bóng có điểm Đập gốc lớn hơn hoặc bằng 3 và nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí của nhân vật này để +1 điểm Đập cho 1 quân Nhân Vật ở Ý Chí của nhân vật Đập Bóng rồi đưa nó trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả