HV-06-025 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
1
1+
1
1
Super
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Chuyền. Sau đó, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trên sân mình.

Mô tả

Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, anh không quan tâm.