HVD-05-002 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
3
1
1
2
Starter Normal
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng, nếu xuất hiện nhân vật Đập Bóng có điểm Đập gốc lớn hơn hoặc bằng 3 từ trên tay, được phép chọn 1 quân Nhân Vật từ Ý Chí của nhân vật đó rồi đưa nó trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả

Một khi đã chơi đi chơi lại nhiều lần thì chúng ta có thể kiểm soát nó