HV-09-027 - Koganegawa Kanji

Koganegawa Kanji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
1
0
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu có 3 nhân vật trường Công Nghệ Date ở khu vực Chặn Bóng và 6 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên ở khu vực Loại Bỏ của mình, rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Tụi này không để