HV-08-020 - Koganegawa Kanji

Koganegawa Kanji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0+
0
4
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng và nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình là "Sakunami Kosuke", tự +1 điểm Chuyền rồi rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Nhờ anh Futakuchi đó!