HV-04-034 - Không tệ chút nào!

Không tệ chút nào!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
GiaoRút cờĐỡChuyềnĐậpChặnÝ Chí
+1 điểm bất kì cho 1 nhân vật của Đội Bóng Dân Phố trên sân mình. Sau đó, chọn 3 nhân vật của Đội Bóng Dân Phố trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí của mỗi nhân vật để thu hồi lên tay tối đa 4 quân Nhân Vật khác tên nhau của Đội Bóng Dân Phố từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả