HV-01-060 - Không kết nối được với tấn công thì chẳng có nghĩa lí gì, đúng chứ?

Không kết nối được với tấn công thì chẳng có nghĩa lí gì, đúng chứ?
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
GiaoChuyền
Rút 1 quân từ bộ cờ. Tiếp theo, +1 điểm Giao hoặc Chuyền cho 1 nhân vật "Oikawa Toru" trên sân mình. Sau đó, không được sử dụng quân "Không kết nối được với tấn công thì chẳng có nghĩa lí gì, đúng chứ?" ở lượt này nữa.

Mô tả

Câu 1: Nếu trên sân mình không có “Oikawa Toru” thì có được rút cờ không?

Trả lời: Được.