HV-03-038 - Karasuno cũng có một “bức tường” đấy nhé!!!

Karasuno cũng có một “bức tường” đấy nhé!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Chặn
+3 điểm Chặn cho 1 nhân vật Chặn Bóng trường Karasuno trên sân mình.

Mô tả