HV-02-003 - Kageyama Tobio

Kageyama Tobio
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
1
2
1
Super
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi "Hinata Shoyo" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng và nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí của nhân vật này để +1 điểm Đập cho 1 quân Nhân Vật ở Ý Chí của nhân vật Đập Bóng, rồi đưa quân Nhân Vật đó trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả