HV-11-032 - Im đi! Bên này mới là kẻ mạnh!!!

Im đi! Bên này mới là kẻ mạnh!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
Trên sân mình, nếu có nhân vật Chuyền Bóng "Shirabu Kenjiro" và nhân vật Đập Bóng "Ushijima Wakatoshi" với từ 3 Ý Chí trở lên, +3 điểm Đập cho 1 nhân vật "Ushijima Wakatoshi", ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được phép kích hoạt năng lực của nhân vật Đỡ Bóng.

Mô tả

Im đi! Bên này mới là kẻ mạnh!!!