HV-02-054 - Hú hú hú hú!!!

Hú hú hú hú!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Tanaka Ryunosuke" và 1 quân "Nishinoya Yu" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả