HV-02-051 - Hãy chuyền cho tôi thêm một lần nữa.

Hãy chuyền cho tôi thêm một lần nữa.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng "Kageyama Tobio" trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Đập Bóng trên sân mình là "Hinata Shoyo", được phép đưa 1 quân "Hinata Shoyo" tùy chọn từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả