HV-02-056 - Hạ gục bên kia bằng sức mạnh và tốc độ đi!!

Hạ gục bên kia bằng sức mạnh và tốc độ đi!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
Được phép sử dụng 2 Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình để tự +1 điểm Đập rồi thu hồi quân này từ khu vực Hành Động lên tay.

Mô tả