HV-06-032 - Gora Masaki

Gora Masaki
Đội bóng Ubugawa Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực

Mô tả

Đồ đầu súp lơ…