HV-11-047 - Gã râu ria bi quan đã xuất hiện!!

Gã râu ria bi quan đã xuất hiện!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép đặt 1 nhân vật "Azumane Asahi" trên sân mình vào khu vực Loại Bỏ để rút 2 quân từ bộ cờ và đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Gã râu ria bi quan đã xuất hiện!!