HV-07-035 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
4
Normal
Năng lực

Mô tả

Đừng coi thường tụi tao!