HV-08-024 - Fukiage Jingo

Fukiage Jingo
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
2
3
Normal
Năng lực Kích Hoạt
〔Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ〕: +2 điểm Chặn hoặc Đỡ cho 1 nhân vật trường Công Nghệ Date trên sân mình.

Mô tả

Đây