HV-08-038 - Được rồi!! Cứ tới điii !!!

Được rồi!! Cứ tới điii !!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Đỡ Bóng là "Ennoshita Chikara", thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Được rồi!! Cứ tới điii !!!