HV-03-040 - Đòn tấn công và phòng thủ mạnh nhất chính là chắn bóng.

Đòn tấn công và phòng thủ mạnh nhất chính là chắn bóng.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Được phép chọn 1 nhân vật Chặn Bóng và +2 điểm Chặn cho nhân vật đó. Sau đó, nếu tổng điểm Chặn của các nhân vật Chặn Bóng trên sân mình lớn hơn hoặc bằng 10 thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 6.

Mô tả