HV-07-047 - Đòn tấn công đồng bộ phiên bản Sugawara!!

Đòn tấn công đồng bộ phiên bản Sugawara!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
3:+1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng "Sugawara Koshi" trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Chuyền Bóng này có từ 3 Ý Chí trở lên thì được phép đặt 3 quân Nhân Vật trường Karasuno từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ, để +4 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình.

Mô tả

Đòn tấn công đồng bộ phiên bản Sugawara!!