HV-04-035 - Đối với chúng tôi chính là “xương sống”, “bộ não” và “trái tim”.

Đối với chúng tôi chính là “xương sống”, “bộ não” và “trái tim”.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép thu hồi lên tay 1 quân "Kozume Kenma" từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó, lấy 2 Ý Chí của nhân vật "Kozume Kenma" ở khu vực Chuyền Bóng thêm vào Ý Chí của 1 nhân vật trường Nekoma (ngoài "Kozume Kenma") trên sân mình.

Mô tả