HV-08-049 - Đội hình song chuyền có tính toán

Đội hình song chuyền có tính toán
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Chuyền
Được phép +2 điểm Chuyền cho 1 nhân vật Chuyền Bóng "Kageyama Tobio" hoặc "Sugawara Koshi" trên sân mình để thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Kageyama Tobio" hoặc "Sugawara Koshi" từ Ý Chí của nhân vật Chuyền Bóng này. Sau đó, không được tự sử dụng quân "Đội hình song chuyền có tính toán" ở lượt này nữa.

Mô tả

Đội hình song chuyền có tính toán