HV-08-040 - Đó là bức tường thép mới của Datekou

Đó là bức tường thép mới của Datekou
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờChặn
Nếu khu vực Loại Bỏ trên sân mình có từ 4 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên thì được phép đặt 2 quân từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, chọn tối đa 3 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date khác tên nhau từ bộ cờ cho đôí phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Đó là bức tường thép mới của Datekou.