HV-05-016 - Đây là chênh lệch thời gian cá nhân.

Đây là chênh lệch thời gian cá nhân.
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Nekoma trên sân mình. Sau đó được phép đặt 3 quân trên cùng từ bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ, nếu trong 3 quân đó có quân "Haiba Lev" thì thêm lên tay tối đa 1 quân "Haiba Lev". Đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả