HV-02-057 - Đây chính là ý nghĩa của kết nối

Đây chính là ý nghĩa của kết nối
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, trên sân mình, nâng điểm Đỡ của 1 nhân vật trường Nekoma thành 5 hoặc nâng điểm Đỡ của 1 nhân vật trường Nekoma có điểm Đỡ từ 5 trở lên thành 7.

Mô tả