HV-06-044 - Dân làng B cũng có thể chiến đấu!!!

Dân làng B cũng có thể chiến đấu!!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
La lớn "Dân làng B cũng có thể chiến đấu!!!" để rút 2 quân từ bộ cờ. Sau đó, không được sử dụng quân "Dân làng B cũng có thể chiến đấu!!!" ở lượt này nữa.

Mô tả

Dân làng B cũng có thể chiến đấu!!!