HV-03-043 - Đã ra trận thì phải đánh cho tới cùng!!

Đã ra trận thì phải đánh cho tới cùng!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
GiaoChuyền
Nếu trên tay đối phương có từ 4 quân trở lên, đối phương phải đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, +1 điểm Giao cho nhân vật Giao Bóng trường Aobajosai trên sân mình.

Mô tả