HVD-03-010 - Cứ xông tới đi!

Cứ xông tới đi!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó là "Nishinoya Yu", rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Cứ xông tới đi!