HV-08-043 - Cứ làm như bình thường đi. Để tớ dứt điểm trận đấu.

Cứ làm như bình thường đi. Để tớ dứt điểm trận đấu.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Chuyền
+1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng "Oikawa Toru" trên sân mình. Sau đó, nếu khu vực Hành Động trên sân mình có từ 2 quân trở lên thì thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Iwaizumi Hajime" từ khu vực Loại Bỏ hoặc từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trên sân mình.

Mô tả

Cứ làm như bình thường đi. Để tớ dứt điểm trận đấu.