HV-11-057 - Cú giao đầu tiên nhờ cả vào cậu.

Cú giao đầu tiên nhờ cả vào cậu.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
GiaoChuyền
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu nhân vật Giao Bóng trên sân mình là "Oikawa Toru", rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, trong lượt này, không được phép sử dụng quân "Cú giao đầu tiên nhờ cả vào cậu."nữa.

Mô tả

Nếu ném hỏng thì phải bao cả đám ăn ramen.