HV-03-036 - Còn sau lưng đã có tôi bảo vệ.

Còn sau lưng đã có tôi bảo vệ.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, chọn 1 quân Nhân Vật Li từ khu vực Loại Bỏ của mình, +1 điểm Đỡ cho quân đó rồi đưa nó trở lại khu vực Đỡ Bóng.

Mô tả