HV-04-043 - Con quái vật nhỏ.

Con quái vật nhỏ.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép thu hồi lên tay 1 quân "Hinata Shoyo" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả