HV-06-052 - Còn gì khác ngoài lòng kiêu hãnh chứ!!!

Còn gì khác ngoài lòng kiêu hãnh chứ!!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Chặn
+2 điểm Chặn cho 1 nhân vật Chặn Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Yamaguchi Tadashi" và 1 quân "Tsukushima Kei" từ khu vực Loại Bỏ của mình. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 6.

Mô tả

Còn gì khác ngoài lòng kiêu hãnh chứ!!!