HV-05-014 - Có vẻ đội hình đã được “thay máu”.

Có vẻ đội hình đã được “thay máu”.
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép thu hồi lên tay 1 quân "Haiba Lev" từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó, thu hồi lên tay thêm tối đa 1 quân Nhân Vật trường Nekoma từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả