HV-10-032 - Chuyền tới đây cho tôi!!

Chuyền tới đây cho tôi!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó là "Nishinoya Yu", được phép chọn tối đa 1 quân "Nishinoya Yu" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm vào Ý Chí của nhân vật đó. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả