HV-02-052 - Chúng ta sẽ lấy lại số điểm đã mất.

Chúng ta sẽ lấy lại số điểm đã mất.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
Nếu điểm Đập gốc của nhân vật Đập Bóng trên sân mình lớn hơn hoặc bằng 3, được phép chọn 1 quân "Tanaka Ryunosuke" hoặc "Azumane Asahi" ở Ý Chí của nhân vật Đập Bóng, +1 điểm Đập cho quân đó rồi đưa nó trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả