HV-05-017 - Chúng ta là huyết mạch.

Chúng ta là huyết mạch.
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Nekoma trên sân mình. Sau đó, nếu ở khu vực Loại Bỏ của mình có ít nhất 6 quân Nhân Vật trường Nekoma khác tên nhau thì rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Chúng ta là huyết mạch.